Labyrint Film B.V., gevestigd aan De Kempenaerstraat 11-A, 1051 CJ te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Labyrint Film B.V.
De Kempenaerstraat 11-A
1051 CJ Amsterdam
www.labyrintfilm.nl
+31 (0)20 688 1843

Labyrint Film verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de “AVG” neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Diensten, Casting en Deelname
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites, applicaties en/of formulieren (“Diensten”), doordat u contact opneemt, zich aanmeldt of registreert voor casting (waaronder ook “figuratie” valt) ten behoeve van door ons te ontwikkelen audiovisuele producties (“Casting”), of doordat u als cast, crew, gast of deelnemer deelneemt aan of diensten levert met betrekking tot door ons te ontwikkelen audiovisuele producties (“Deelname”).

Verwerking persoonsgegevens
Als u contact met ons opneemt, zich aanmeldt of registreert voor Casting of Deelname kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het doel is dan om de Casting uit te voeren of de audiovisuele productie te ontwikkelen met uw Deelname. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dan kan het zijn dat wij u niet voor Casting kunnen registreren of dat u wordt uitgesloten van Deelname. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens voor de Casting en Deelname ontvangen en verwerken via derden, zoals castingbureaus en talent agencies, of verkopers van tickets voor het bijwonen van opnamen.

De audiovisuele producties kunnen wij vervolgens ontwikkelen, produceren en exploiteren. Dit kunnen wij in beginsel eeuwigdurend doen, of zolang de audiovisuele producties beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom.

Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van Casting en Deelname:

Naam, adres, woonplaats (NAW);
E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer;
Geboortedatum en/of leeftijd;
Geslacht;
Nationaliteit;
Bankrekeningnummer;
BSN (uitsluitend indien wettelijk verplicht);
(Profiel/casting)foto’s, portretfoto’s, showreel;

Daarnaast kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals uiterlijke kenmerken of gezondheidsgegevens. Dat doen we alleen mits dat strikt noodzakelijk is voor het type audiovisuele productie waarvoor de Casting of Deelname plaatsvindt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen in het kader van de Diensten:

1. Algemene (gebruiks)gegevens over gebruik van websites, waaronder taalinstellingen, locatie, (video)weergave-instellingen, IP-adressen, datum en tijd van interacties, bezoek- en klikgedrag.

Al deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn.

Grondslagen verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het aanbieden van onze Diensten of voor de Deelname. Maar wij hebben er ook een “gerechtvaardigd belang” bij om uw persoonsgegevens te verwerken voor onze Diensten en de Deelname, namelijk voor de verbetering en analyse.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar “toestemming” voor hebt gegeven. En in bepaalde gevallen zijn wij volgens de wet verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.

Labyrint Film verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling;
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
3. Om goederen en diensten bij u af te leveren;
4. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Labyrint Film neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Labyrint Film) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of Diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@labyrintfilm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dan gaat het om (televisie)omroepen, fondsen, distributeurs van onze producties, co-producenten, bij de productie betrokken derden (bijv. een regisseur). Maar dit doen wij alleen als dat nodig is. En wij verkopen uw persoonsgegevens nooit.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij verplicht zijn om bepaalde gegevens op te geven aan aanbieders van VOD-platformen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals bijv. Een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW-gegevens > 5 jaar
Telefoon en e-mailadres > 5 jaar
Bankgegevens > 5 jaar
Bedrijf en/of functie > 5 jaar

Reden: films produceren is vaak een langdurig proces, waarbij het kan voorkomen dat ruim na afloop van de daadwerkelijke werkzaamheden persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden.

Uw rechten & verzoeken
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Labyrint Film wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij geen uitvoering aan uw verzoek kunnen of hoeven te geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, of als de “journalistieke exceptie” van toepassing is.

COOKIES
Labyrint Film B.V. en www.labyrintfilm.nl maken geen gebruik van cookies.

MELDPUNT ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
Labyrint Film vindt het creëren van een gezonde, veilige werkomgeving belangrijk en maakt u attent op het bestaan van het onafhankelijke meldpunt Mores, waar misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Ongewenste omgangsvormen kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Voor meer informatie kijkt u op https://mores.online.